Home   Eagle Online
   
 Začátečníci 
     Informace 
     Průvodce 
     Freeware 
     Prodejce 
     Ceny 
 Uživatelé 
  Novinky v. 4.0 
     Podpora 
     Download 
     Upload 
     Fórum 
     Výrobci desek 
     Školení 
 Zábava 
     Tričko 
 Různé 
     Rok 2000 
     Odkazy 
     Práva 


 

Co je nového ve verzi 4.0?

Zde je přehled nových vlastností a změn v EAGLE verze 4.0

 

Ovládací panel (Control Panel)

 • Ovládací panel má nyní vzhled "stromu", který poskytuje přehled o všech oblastech EAGLE, jako jsou knihovny, programy v uživatelském jazyce, projekty atd.
 • Strom řídícího panelu nyní umožňuje "chytit a pustit" při kopírování souborů nebo přemístění souborů. Soubory (jako ULP nebo skripty) mohou být také přetaženy před okno editoru a tam umístěny; což způsobí, že soubor je SPUŠTĚN nebo proveden příkazem SCRIPT uvnitř tohoto okna. Součástky a pouzdra mohou být také taženy a položeny do okna editoru. Přetažení a umístění celé knihovny na desku nebo do schématu vyvolá aktualizaci knihovny.
 • Objekty v pohledu na strom mají kontextové menu, které se objeví po kliknutí pravým tlačítkem myši.
 • Volba menu "Save project as..." byla zrušena. Nové projekty se vytvářejí pomocí kontextového menu v položce "Projects", nebo volbou "File/New/Project" z ovládacího panelu.
 • Nastavení cesty v "Options/Directories" může nyní používat zvláštní jména "$HOME" a "$EAGLEDIR" pro přístup do domovského adresáře uživatele nebo případně do instalačního adresáře EAGLE.
 • Nová položka "Auto backup" automaticky ukládá po určité době každou změnu na výkrese do záložního souboru. Podrobnosti jsou v nápovědě viz "Help/Automatic backup".

Nová struktura projektů

 • Jména souborů v aktuálním adresáři projektu již neobsahují absolutní cestu v souboru 'eagle.epf' , ale relativní cestu vzhledem k adresáři projektu. To umožňuje snadné kopírování a přejmenování celých adresářů projektu.
 • Každý projekt je nyní uchováván ve vlastním adresáři, který obsahuje soubor 'eagle.epf' (ten uchovává umístění a nastavení pro otevřená okna).

Konverze projektů z předchozích verzí

 • Předchozí verze EAGLE používaly samostatné soubory projektů pojmenované (*.epf), které se používaly k ukládání informací o projektu. Od verze 4 je projekt ukládán kompletně do svého podadresáře a tento podadresář obsahuje soubor s pevným jménem 'eagle.epf'.
 • Nejjednodušší způsob konverze projektů ze starších verzí je vytvoření samostatného adresáře pro každý projekt a zkopírování příslušného souboru projektu '.epf' do tohoto adresáře pod jménem 'eagle.epf'. Jméno projektu ve verzi 4 je jménem adresáře tohoto projektu.
 • V ovládacím panelu použijte dialog "Options/Directories" kde zadáte v poli "Projects"  jméno adresáře, který obsahuje podadresáře Vašich projektů.

Uživatelské rozhraní

 • Textová nabídka příkazů může být nyní konfigurována tak, aby zobrazovala zástupná jména tlačítek a podmenu (podrobnosti viz HELP MENU).
 • Změny udělané v dialogu "Options/User interface" se nyní objeví okamžitě i v otevřených oknech editoru.
 • Kurzor uvnitř okna editoru desky nebo schématu může být nyní nastaven na hodnotu "large" do podoby velkého vlasového kříže (viz "Options/User interface").
 • Ikona "Delete" (mazání) byla změněna z obrázku tužky a gumou na 'X'.
 • Ikona "Split" (rozdělení) byla změněna pro lepší srozumitelnost.

Ovládání klávesnicí a myší

 • Alt-0 již nespouští seznam oken, ale vede přímo do ovládacího panelu.
 • Stiskem klávesy Ctrl při pohybu myši nyní posouváte oknem v libovolném směru.
 • Kolečko myši umožní zvětšování a zmenšování v okně editoru (citlivost zvětšení se nastavuje v: "Options/User interface/Mouse wheel zoom", hodnota '0' tuto funkci zakazuje a znaménko této hodnoty definuje směr této funkce).

Zobrazení

 • Přednastavená hodnota pro "minimum visible text size" (nejmenší viditelná velikost textu) byla změněna na 3.
 • Byl zrušen parametr módu překreslování FAST.
 • Normálně je měřítko (zoom factor) v okně editoru omezeno tak, aby výsledná virtuální plocha výkresu nepřekročila rozsah 16-bitů souřadnic. To je nezbytné aby se předešlo problémům s některými ovladači grafických karet, které nejsou 32-bitově kompatibilní. Pokud na určitém systému grafický ovladač umí zacházet se souřadnicemi, překračujícími tento 16-bitový rozsah, lze povolit větší měřítka zvětšení v "Options/User interface/Limit zoom factor" nastavením na OFF.

Pravidla návrhu

 • EAGLE nyní podporuje plnou sadu pravidel návrhu desky (Design Rules), které jsou uchovány přímo v souboru desky (a mohou být také uloženy do souboru na disku). Jak kontrola pravidel návrhu (Design Rule Check), tak i Autorouter používají stejnou sadu pravidel.
 • Nově vytvářené desky přebírají pravidla návrhu ze souboru 'default.dru', který se nejprve hledá v prvním adresáři uvedeném v cestě "Options/Directories/Design rules".
 • Hodnoty pájecí pasty jsou nyní počítány "uvnitř" a proto mají kladné znaménko.
 • Parametry AnnulusConduct a ThermalConduct byly zrušeny. Místo toho byly zavedeny zaškrtávací čtverečky "Supply" v dialogu pravidel návrhu "Design Rules" které definují, zda se má pro symboly Thermal nebo Annulus uplatnit hodnota "Restring" (minimální síla kroužku) nebo ne.
 • Pro zajištění, aby existující desky dávaly stejné výsledky při vytváření CAM dat poté, co jsou převedeny do verze 4, je nejmenší síla kroužku v pravidlech návrhu pro vnější vrstvy spojů  nastavena  na 0 (to zajistí již existujícím pájecím ploškám a prokovům, že si ponechají své dříve definované průměry). Uživatel může tyto parametry nastavit na určité rozumné hodnoty a po přidání nových součástek z knihoven verze 4 spustit kontroly. Také nový parametr kontroly návrhu, které hlídá nejmenší vzdálenost mezi objekty v signálových vrstvách a vzdálenost od okrajů desky (normálně přednastaveno 40mil) se nastaví na 0 , pokud je deska převedena ze starší verze a obsahuje signálové polygony. Důvodem je to, že v předchozích verzích se nebral ohled na vzdálenost okraje desky při propočítávání polygonů, ale počínaje verzí 4 musí polygony dodržet minimální vzdálenost od okraje desky definovanou v "Edit/Design rules/Distance/Copper/Dimensions". Aby se zajistilo, že převedené desky z nižších verzí dají při vytváření CAM dat ve verzi 4 stejné výsledky, je tento parametr při převodu nastaven na 0. Totéž nastává u hodnoty impact u autorouteru, takže uživatel by měl sám nastavit tuto hodnotu na nějakou rozumnou hodnotu.

Třídy sítí (Net Classes)

 • Sítě (Nets) a signály (Signals) mají nyní nový paramter pojmenovaný "Net Class" (Třída sítě).
 • Nový příkaz CLASS se používá pro definování a výběr tříd sítí.
 • Příkaz CHANGE má novou volbu 'class' která mění třídu sítě nebo signálu.

Polygony

 • Když se počítají polygony, jsou brány v úvahu minimální vzdálenosti definované v pravidlech návrhu (design rules) a třídách sítí (net class). Proto je přednastavená hodnota pro parametr Isolate nově vytvářených polygonů nastavena na 0. Pokud je určitému polygonu dána hodnota Isolate která překračuje hodnotu zadanou v pravidlech návrhu a třídách sítí, použije se větší hodnota.
 • Nový parametr 'rank' (pořadí) definuje zda a jak jsou polygony navzájem odečítány jeden od druhého. Když se převádějí existující soubory z nižších verzí, polygony v signálech dostanou hodnotu pořadí '1', zatímco polygony v pouzdrech dostanou honotu '7'.
 • Polygony jsou pak porovnávány v kontrole pravidel návrhu (Design Rule Check) zda mají stejné pořadí 'rank'.
 • Občas se stane, že polygon "neproteče" škvírou, když to tak podle nastavených šířek spojů a minimálních vzdáleností vychází.

Kontrola pravidel návrhu (Design Rule Check)

 • Kontroly návrhu DRC nyní běží značně rychleji.
 • Postup průběhu kontrol je nyní zobrazen páskem průběhu (už se nezobrazují čtverečky kontroly a proměnné příkazu SET:  DRC_SHOW a DRC_COLOR nejsou uktuální).
 • Protože kontrola DRC je nyní mnohem rychlejší, její chybová hlášení se již neukládají v odděleném souboru '*.drc'  (tento samostatný soubor občas způsoboval rozsynchronizování  chybových hlášení desky a DRC).
 • Polygony z různých signálů, které mají stejné pořadí 'rank' jsou navzájem porovnávány.
 • Všechny objekty ve hladinách Top..Bottom (včetně oblouků, kruhů atd.) jsou nyní kontrolovány.
 • Kontroly překrytí ('overlap') a nejmenší vzdálenosti ('minimum distance') byly sloučeny do jedné.
 • Kontrola návrhu (DRC) již neporovnává jednotlivé signály se všemi ostatními. Místo toho se používají nově zavedené třídy sítí ("Net Classes").
 • Oblast pro omezenou kontrolu DRC může být nyní definována pomocí "kliknout&táhnout" (stejně jako u příkazu WINDOW).
 • Neprokovené díry (Holes) již nejsou kontrolovány na umístění v rastru ("Grid") (jsou kontrolovány pouze plošky (pads), prokovené díry (vias), plošky SMD a spoje  (wires) v signálových vrstvách).
 • Všechny objekty v signálových vrstvách kromě pouzder jsou nyní navzájem kontrolovány.
 • Bylo přidáno několik nových kontrol (pro více informací o nových parametrech viz dialog DRC).
 • Z důvodu problému s propočítáním polygonů někdy DRC hlásí velmi malé chyby tam, kde ve skutečnosti žádné chyby nejsou.

Dlouhé řetězce

 • Všechna jména, hodnoty a texty mohou nyní mít libovolnou délku.
 • Konstanty uživatelského jazyka, omezující délku jmen stále existují, ale program je používá pouze pro formátovaný výstup např. u příkazu EXPORT. Dále zůstávají pouze z důvodu kompatibility.
 • Bylo zrušeno omezení počtu signálů ve sběrnici (hodnoty indexů jmen ve sběrnici jsou omezeny na počet 0..511).
 • Jména členů sběrnice mohou nyní obsahovat libovolné znaky kromě: ':', ',', '[', ']' a mezer.

Styly čar (Wire styles)

 • Čáry nyní mají nový parametr 'Style', který může být nastaven na jednu z následujících hodnot:
    Continuous   _______________ (přednastaveno)
    LongDash    ___ ___ ___ ___
    ShortDash    _ _ _ _ _ _ _ _
    DashDot     ___ . ___ . ___
    
 • Proměnná pro nastavení typu zalomení čáry byla přejmenována z Wire_Style na Wire_Bend aby se zabránilo záměně těchto dvou parametrů.
 • Upozorňujeme, že kontrola návrhu (DRC) a autorouter považují čáry vždy za plné ("Continuous"), i když jsou odlišné. Styly čar mají smysl pouze pro elektrické a mechanické výkresy a neměly by se používat na vrstvách mědi. Pokud připojíte jakoukoliv pájecí plochu "neplným" signálovým spojem, je to hlášeno kontrolou DRC jako explicitní chyba.

Textové fonty

 • Text nyní může používat tři různé fonty: 'Vector' - interní vektorový font programu (stejný jako v předchozích verzích) 'Proportional' - proporcionální rastrový font (obvykle 'Helvetica') 'Fixed' - rastrový font s konstantní šířkou (obvykle 'Courier')
 • Když se převádějí výkresy ze straších verzí, všechny texty jsou převedeny do fontu 'Proportional', kromě těch , které jsou v kreslících hladinách Top...Bottom, tRestrict a bRestrict, protože tyto fonty  pravděpodobně mohou být odečítány ze signálových polygonů, které spolupracují pouze s fonty 'Vector'.
 • Program vynakládá velké úsilí pro výstup textů s fonty jinými než 'Vector'. Přesto, protože skutečný font je vykreslován systémovým grafickým rozhraním, fonty 'Proportional' a 'Fixed' se mohou na výstupu lišit velikostí a délkou. Pokud nechcete, aby texty byly zobrazovány jiným fontem než 'Vector', podívejte se na příkaz HELP TEXT . Můžete nastavit v uživatelském rozhraní volbu "Always vector font" a budete mít textový výstup vždy pomocí vnitřního vektorového fontu.
 • Pokud vytváříte výstupní soubory CAM Procesorem, texty s fontem jiným než 'Vector' mohou být vytvořeny s použitím fontu 'Vector'. To nastane tehdy, když výstupní zařízení neumí vykreslit text jinými fonty.
 • Pokud je text s jiným fontem než 'Vector' odečten ze signálového polygonu, je odečten pouze obklopující ho pravoúhelník. Z důvodu výše uvedeného možného rozdílu ve velikosti/délce, skutečně vytisknutý text může překročit tento pravoúhelník. Proto, pokud chcete odečíst text ze signálového polygonu, doporučujeme požívat font 'Vector'.
 • Parametr 'Ratio' nemá význam pro jiné texty než vektorové.
 • Příkaz CHANGE má novou volbu "Font".

Plošky a prokovy

 • Průměr pájecích plošek a prokovů se nyní odvozuje z průměru vrtáku za použití pravidel návrhu (Design Rules) (nyní je povoleno nastavit průměr plošky a prokovu '0' a při jeho použití jsou průměry odvozeny z právě nastavených pravidel návrhu). Pokud je ploška (pad) definována s průměrem, který převyšuje hodnotu odvozenou z platných pravidel návrhu, je vybrána větší hodnota. Přednastavená hodnota průměru pro nově vytvářené plošky a prokovy je nyní '0' takže dovolí pravidlům návrhu (Design Rules) aby nastavily skutečné průměry.
 • Plošky (Pads) mohou mít různé tvary ve vrstvách Top a Bottom (ve vnitřních vrstvách jsou vždy kulaté 'round').
 • Tvar prokovu (via) se dá nastavit pouze pro vnější vrstvy (na vnitřních vrstvách jsou vždy kulaté 'round').
 • Průměr plošek s podlouhlým  tvarem (X/YLongOct) naní definuje kratší stranu plošky (dříve definoval delší stranu). Existující soubory budou podle toho modifikovány během převodu do verze 4.
 • nyní je přednastaveno, že prokovy (via) již nevytvářejí symboly Thermal  v napájecích vrstvách. Byl zaveden nový parametr v pravidlech návrhu, který umožňuje vytvářek symboly Thermal v napájecích hladinách a signálových polygonech.
 • Během převodu souborů ze starších verzí jsou plošky (pad) a prokovy (via) s průměrem <= vrtáku nahrazeny neprokovenou dírou 'hole' která má průměr vrtáku. To funguje pouze pro nepřipojené plošky (pad); ¨pokud je ploška připojena k vývodu součástky (pin) (v knihovně nebo ve schématu) nebo k signálu (na desce) nemůže být přeměněna na neprokovenou díru (hole) a uživatel musí rozhodnout co v takovém případě udělat. Tato konverze se stala nezbytnou protože plošky (pad) a prokovy (via) nyní vždy mají minimální sílu kroužku ('restring') která je podmíněna návrhovými pravidly. Pokud je propojený pár deska/schéma převeden na verzi 4 a takové plošky jsou nahrazeny dírami v pouze jednom z výkresů, stane se tento pár deska/schéma nekonsistentní. Pokud to nastane, musíte upravit příslušnou definici pouzdra/součástky aby se oba výkresy opět propojily.

Zaoblené plošky SMD

 • Plošky SMD mají nový parametr "Roundness", který nabývá hodnnoty mezi 0 a 100 a definuje kolik procent z rohů je "zaobleno". Hodnota 0 (přednastaveno) vede k pravoúhelníku, zatímco hodnota 100 vede ke kulatému tvaru (pokud rozměry x a y plošky SMD jsou stejné), to lze použít pro pouzdra BGA.
 • Příkazu SMD se zadává hodnota kulatosti jako číslo se záporným znaménkem '-' (aby se odlišilo od hodnot rozměrů SMD).
 • Příkaz CHANGE má novou volbu "Roundness".

Nová struktura knihoven

 • To co se v minulých verzích nazývalo součástka "Device" se nyní nazývá sada součástek "Device Set".  "Device Set" se skládá z definicí hradla (gate) a několika skutečných součástek, které jsou realizovány jako varianty pouzdra "Package Variants"
 • Příkaz PACKAGE může nyní přiřadit součástce několik různých variant pouzder (jako v 7400N, 7400D,...).
 • Nový příkaz TECHNOLOGY může být použit k definování různých variant "technologií" pro použití různých variant pouzder (jako v 74LS00N, 74S00N,...).
 • Příkaz CHANGE má nové volby PACKAGE a TECHNOLOGY, které mohou být použity pro výběr z pouzder a nebo technologií, které sada součástek definuje. To lze provést ve schématu nebo na desce.
 • Nový příkaz DESCRIPTION se používá pro podrobnou textovou informaci o součástce, pouzdru nebo knihovně.
 • Dialog CONNECT nyní umožňuje kopírování propojení pin/pad z jiné varianty pouzder. V dialogu "Copy from" jsou nabízeny jen ty varianty pouzder, které mají stejná jména jako použitá varianta pouzdra (jsou kontrolovány pouze připojené vývody).
 • Dialog CONNECT se nyní před zrušením dialogu ptá uživatele, zda chce zrušit všechny uskutečněné změny.
 • Příkaz CONNECT nyní umí zacházet s názvy hradel, které obsahují tečky.
 • Editor součástek nyní zobrazuje seznam variant pouzder, náhled na zvolené pouzdro a popis součástky.
 • Poté co je nyní možno "kompletně" definovat součástku se všemi variantami pouzder a technologií, přednastavení parametru  "Value" bylo změněno na "Off".
 • Význam parametru "Value" v sadě součástek je nyní následující:
  • "Value Off" znamená, že není k dispozici uživatelem definovatelná hodnota, t.j. hodnota součástky je definována jménem součástky (včetně, pokud je k dispozici, technologie a varianty pouzdra). Příkladem je součástka jako "74LS00N".
  • "Value On" znamená, že součástka potřebuje uživatelem definovanou hodnotu, aby byla plně specifikována. Příkladem může být odpor.
  Dokonce i když je nastaveno "value off", uživatel může (po dialogu s potvrzením) změnit hodnotu součástky. To pro zvláštní případy, které by mohly jinak způsobit problémy. Jakýkoliv příkaz  CHANGE TECHNOLOGY nebo CHANGE PACKAGE který je proveden po takové změně, nastaví hodnotu zpět na jméno součástky.

Automatická aktualizace knihovny

 • Pokud je knihovna součástek změněna poté, co jsou z ní použity součástky nebo pouzdra ve schématu nebo na desce, může být použit nový příkaz UPDATE, který automaticky aktualizuje všechny použité knihovní objekty jejich posledními verzemi (viz "Help Update").
 • Příkaz UPDATE může být vybrán ze spouštěcího menu "Library" na desce nebo ve schématu, nebo z kontextového menu knihovny v ovládacím panelu. Je také možno chytit a přenést knihovnu z ovládacího panelu na výkres schématu nebo desky a provést tak aktualizaci myší.

Seznam materiálu

 • Program v uživatelském jazyku 'bom.ulp' pro generování "Výčetky materiálu" byl přepsán. Nyní má dialog, ve kterém může uživatel interaktivně generovat výčetku (Bill of material), přidat další údaje ze souboru databáze definované uživatelem. Použijte "RUN bom.ulp" a klikněte na tlačítko "Help" pro více informací.

Generování obrysů pro rýhované prototypy

 • Program v uživatelském jazyku 'outlines.ulp' může být použit pro generování dat potřebných pro řízení rýhovacího stroje pro výrobu prototypové desky.

Uživatelský jazyk

 • Uživatelský jazyk nyní podporuje uživatelem definované dialogy i standardní souborové dialogy a okna s hlášeními.
 • Příkaz RUN nyní může převzít přídavné argumenty, které jsou dostupné pro ULP jako parametry 'argc' a 'argv'.
 • Data nyní mohou být načítána do uživatelských programů (ULP).
 • Nová funkce lookup() může být použita ke hledání v databázích.
 • Nová funkce fileglob() může být použita k prohledávání adresářů.
 • Nová funkce fileerror() může být použita pro kontrolu chyb vstupu/výstupu.
 • Funkce 'exit()' může nyní mít řetězcový parametr, který se pošle do okna editoru a je proveden jako řetězec příkazů.
 • Programy ULP mohou nyní začlenit jiné ULP soubory novým příkazem #include.
 • Nový příkaz #usage může být použit na poskytnutí informací o  ULP.
 • Nový objekt UL_DEVICESET se používá pro přístup k sadám součástek v knihovně.
 • Vestavěný povel device() byl přejmenován na deviceset() aby souhlasil s novou strukturou knihoven.
 • UL_POLYGON má nový člen 'rank'.
 • UL_POLYGON má nové členy 'contours()' a 'fillings()' pro přístup pro přístup k datům propočítaného polygonu. Program 'dxf.ulp' nyní používá tyto nové členy pro kreslení skutečného tvaru propočítaných polygonů.
 • Nový objekt UL_CLASS se používá pro přístup ke třídám sítí.
 • UL_BOARD a UL_SCHEMATIC mají nové členy 'classes()'.
 • UL_NET a UL_SIGNAL mají nové členy 'class'.
 • UL_WIRE má nové členy 'style' a 'pieces()'.
 • UL_TEXT má nový člen 'font'.
 • Datové členy 'diameter' a 'shape' z UL_PAD a UL_VIA jsou nyní závislé na hladině a proto potřebují číslo hladiny, pro kterou mají být data získána, protože v závislosti na průměrech a tvarech plošek a prokovů nových pravidel návrhu mohou být různé pro různé hladiny. Pro získání průměru ve hladině 1 je nyní zápis  např., pad.diameter[LAYER_TOP]. Existující programy v uživatelském jazyce musí být upraveny, aby odpovídaly této nové syntaxi. Pro další podrobnosti viz "Help UL_PAD/UL_VIA". Program 'dxf.ulp' nyní generuje plošky a prokovy odděleně v každé aktivní hladině, včetně hladin nepájivých masek.
 • Datové členy UL_SMD.dx a UL_SMD.dy můžou nyní mít volitelný index hladiny pro získání rozměrů ve hladinách masek t/bStop a t/bCream. Program 'dxf.ulp' nyní vytváří data masek pokud jsou tyto hladiny aktivní.
 • Nové byly zavedeny konstanty INT_MAX, INT_MIN, REAL_EPSILON, REAL_MAX a REAL_MIN (viz "Help/User Language/Builtins/Builtin Constants").

Skriptové soubory

 • Skriptové soubory mohou nyní vyvolávat jiné skripty (tak dlouho dokud nedojde ke vzájemnému vyvolávání).
 • Skriptové soubory mohou nyní obsahovat komentáře.Všechno po (a včetně) znaku '#' bude ignorováno. Znak '#' uvnitř uvozovek má zvláštní význam. Upozorňujeme, že skriptové návěští (např. "BRD:") a znaky pokračování ("\") nesmí být následovány ničím jiným než mezerou a proto nemohou být následovány komentářem (jinak ztratí svůj zvláštní význam).
 • Soubor 'eagle.scr' se nyní vyhledává jako první v adresáři projektu (který je stejný jako současný pracovní adresář pokud není právě otevřen projekt) a pak teprve v adresářích vypsaných v ovládacím panelu pod "Options/Directories/Scripts".

Autorouter

 • Autorouter nyní může tahat spoje "skrz" signálové polygony (to lze nastavit novým pokutovým faktorem 'cfPolygon'). Vedlejším efektem toho je, že spoj tvořený polygonem předtím, než byl spuštěn autorouter může být přerušen, pokud jiný spoj generovaný autorouterem "rozdělí" polygon. Proto i když Autorouter dosáhne 100%, jako konečný výsledek (po přepočítání polygonů příkazem RATSNEST) nemusí být dosaženo vždy 100%.
 • Řídící parametry autorouteru jsou nyní uloženy přímo v souboru desky. Mohou být také uloženy a nataženy z externího souboru pomocí dialogu autorouteru. Existující řídící soubory budou automaticky načteny a uloženy v souboru desky při převodu ze starší verze souboru (starý soubor *.ctl se pak stane zbytečným a autorouter si ho při dalším startu nevšímá - všechny další změny tohoto souboru udělané pomocí textového editoru budou ignorovány!).
 • Autorouter a kontroly návrhu (DRC) nyní používají stejná pravidla návrhu (Design Rules). Staré parametry autorouteru jsou uloženy v jim odpovídajících parametrech DRC, kromě následujících:
  • Namísto oddělených parametrů 'mdWireDimension' a 'mdViaDimension' je nyní pouze jeden společný parametr 'Copper/Dimension'. Tento parametr bude nastaven podle posledního ze dvou 'md*' paramettů ze souboru *.ctl  (což obvykle je 'mdViaDimension').
  • Parametry 'mdWireRestrict' a 'mdViaRestrict' jsou ignorovány protože nejmenší vzdálenost mezi libovolným kusem mědi (kromě plošek a SMD) a zakázanou oblastí je nyní 0.
  • Parametr 'tpViaDiameter' je ignorován protože skutečný průměr prokovu je nyní odvozen z průměru vrtáku a parametru šířka kroužku "restring".
  • Parametry 'tpWireWidth' a 'tpViaDrill' jsou uloženy v přednastavené třídě sítí 0.
  Při ukládání řídících parametrů autorouteru na disk se už neukládají do tohoto souboru parametry minimálních vzdáleností.
 • Nyní je možno nastavit libovolný počet průchodů autorouteru 'Optimize'. Přednastaveny jsou nyní  4 průchody 'Optimize'.
 • Každý průchod může být samostatně povolen nebo zakázán.
 • Autorouter nyní může tahat současně s různými šířkami spojů a minimálních vzdáleností, nastavených s použitím tříd sítí "Net Classes".
 • Parametry nejmenších vzdáleností se již nenastavují v dialogu autorouteru ale v dialogu pravidel návrhu (Design Rules).
 • Parametry tahaných spojů (šířka spoje a průměr prokovu) se nyní nastavují v dialogu pravidel návrhu (Design Rules) (absolutní minima) a v dialogu tříd sítí (Net Classes).
 • Nejmenší rastr tahání autorouteru je nyní 0.02mm (okolo 0.8mil).
 • Přednastavené řídící parametry a vnitřní zacházení s parametrem cfChangeDir byly pozměněny aby se zabránilo klikatým spojům.
 • Hodnota parametru cfNonPref nastavená na 99 nyní znamená, že router nepoužije žádný spoj, který nejde v preferovaném směru v odpovídající vrstvMusíte si dobře rozmyslet, zda toto chování routeru je právě to, co požadujete. Aby se zabránilo neočekávaným efektům na již existujících deskách, je při převodu desky ze starších verzí do verze 4 nastavena tato hodnota 99 nenápadně na 98.
 • Na velmi malých tahacích rastrech autorouter občas tahá velmi blízko okolo kulatých plošek/prokovů.
 • Občas autorouter neprojde mezerou, kde by podle právě nastavených šířek a minimálních vzdáleností projít měl.

Příkaz ADD

 • Příkaz ADD může být nyní při hledání souřástky použit s náhradními znaky ('*' nebo '?'). Dialog příkazu ADD pak nabídne seznam odpovídajících součástek, které vyhovují zadání a současně i náhled na součástky a varianty pouzder.
 • Pro přidání součástky přímo z určité knihovny může být použit příkaz zapsaný
      ADD jménosoučástky@jménoknihovny
    
   'jménosoučástky' může obsahovat náhradní znaky a 'jménoknihovny' může být buď přesné jméno knihovny (jako "ttl" nebo "ttl.lbr") nebo plné jméno s cestou (jako "/home/mydir/myproject/ttl.lbr" nebo "../lbr/ttl").
 • Když má být přidána součástka nebo pouzdro, a už existuje ve výkrese takový objekt (se stejným jménem ze stejné knihovny), provede se automatická aktualizace knihovny která nahradí existující objekt na výkrese poslední verzí z knihovny.
 • Nový příkaz UPDATE se používá pro aktualizaci všech součástek na desce nebo ve schématu novějšími verzemi knihoven (viz nápověda "Help Update").

Příkaz CHANGE

 • Příkaz CHANGE LAYER pracuje na spojích a polygonech mezi libovolnými hladinami kromě pouzder a schematických značek (symbolů).

Příkaz CONNECT

 • Stisk klávesy MEZERNÍK při dialogu CONNECT když je kurzor položen na určitou součástku, způsobí provedení akce 'connect' nebo případně 'disconnect'.

Příkaz DELETE

 • Pokud je ze síťového segmentu smazán poslední napájecí symbol, který má stejné jméno jako segment, pak tento segment obdrží nově vygenerované jméno (pokud k segmentu nezůstane připojen jiný napájecí symbol) nebo jméno jednoho ze zůstávajících napájecích symbolů.

Příkaz DISPLAY

 • Mohou být použity nové parametry '?' a '??' pro nastavení toho co se stane když kreslící hladina zadaná příkazem DISPLAY neexistuje na výkrese. Pro podrobnosti viz nápověda "Help Display".

Příkaz GROUP

 • Pokud je vybraná skupina prázdná, příkaz GROUP již nezobrazuje okno s hlášením "Group is empty" (skupina je prázdná). Zpráva je zobrazena ve stavovém řádku (s pípnutím) a příkaz zůstává aktivní pro nové definování skupiny.

Příkaz ERC

 • ERC nyní vypisuje jména pouzder, když hlásí součástky/elementy s nekonzistentními pouzdry.
 • ERC nyní zjišťuje nesouvislost mezi implicitními piny vývody power a supply ve schématu a skutečnými signálovými spoji na desce. Takové nesouvislosti mohou vzniknout pokud je konfigurace napájecích pinů změněna po vytvoření desky příkazem BOARD. Protože jsou napájecí piny připojeny pouze "implicitně", tyto změny nelze mnohdy dopředně anotovat. Pokud jsou takové chyby zjištěny, je dopředně/zpětná anotace dále prováděna, ale musí se zkontrolovat konfigurace napájecích vývodů (pinů)!
 • ERC nyní kontroluje chybějící body propojení (junctions) a překrývající se spoje a vývody (piny).

Příkaz ERRORS

 • Dialog ERRORS už není modální (nezůstává "na vrchu" okna editoru) a může být podržen otevřený dokud neproběhne návrat k normálnímu editování v okně editoru.
 • Různé typy chyb jsou nyní vypsány mnohem podrobněji.

Příkaz EXPORT

 • Příkaz EXPORT nyní může uložit také obrázky v různých formátech souborů (BMP, PNG, atd.). Pro podrobnosti viz nápověda "Help/EXPORT".

Příkazy NET a BUS

 • Pokud je síťový spoj položen do bodu, kde je už jiný síťový nebo sběrnicový spoj nebo vývod součástky (pin), je právě tahaný spoj v tomto bodě ukončen (v předchozích verzích bylo nutno pro ukončení spoje kliknout dvakrát). Totéž platí pro sběrnici, která je položena do bodu, kde je už jiný sběrnicový spoj. Tuto funkci lze zakázat pomocí "SET AUTO_END_NET OFF;", nebo zrušením zašrtnutí "Options/Set/Misc/Auto end net and bus".
 • Pokud je síťový spoj položen do bodu, kde jsou už alespoň dva jiné síťové spoje a/nebo vývody (pin), je tam automaticky umístěn spojovací bod (junction). Tato funkce může být zakázána příkazem "SET AUTO_JUNCTION OFF;", nebo zrušením zašrtnutí "Options/Set/Misc/Auto set junction".

Příkaz PASTE

 • Když se do výkresu umísťují  objekty ze zásobníku, jejichž starší (odlišná) verze je už na výkrese umístěna, je provedena automatická aktualizace knihovny, kdy jsou starší verze objektů na výkrese nahrazeny novějšími verzemi ze zásobníku Paste.

Příkaz PRINT

 • Dialog PRINT "Page setup" (nastavení stránky) nyní umožňuje nastavit okraje stránky menší než počáteční hodnoty tiskového ovladače. Pro návrat k původním přednastaveným hodnotám můžete zadat velikost okraje '0'. Pozor, přesto Vaše tiskárna nemusí být schopna tisknout tak blízko k okrajům.
 • Nastavení tiskáren už nejsou uložena v souboru projektu, ale jsou nyní uložena v uživatelských parametrech ('eaglerc').
 • Verze 3.5 ukládala binární nastavení tiskárny do registru Windows, aby se zapamatovala naposledy v Eagle použitá tiskárna . To často způsobovalo problémy, někdy dokonce vedlo ke zhroucení systému. Od verze EAGLE 4 (stejně jako většina aplikací Windows) se již naposledy použitá tiskárna neukládá a tisk vždy nabízí jako první systémem přednastavenou tiskárnu.

Příkaz REMOVE

 • Příkaz REMOVE nyní umí zacházet se součástkami, symboly a pouzdry s příponou jména (například REMOVE jméno.pac). Pokud je jméno zadáno bez přípony, musíte být v odpovídajícím módu editace, abyste objekt vyjmuli (např. editování pouzdra, pokud chcete vyjmout pouzdra).

Příkaz RENAME

 • Příkaz RENAME nyní povoluje použití tečky '.' ve jménech.
 • Příkaz RENAME umí nyní zacházet se jmény součástek, symbolů a pouzder, která obsahují příponu (např. RENAME jméno1.pac jméno2[.pac] - všimněte, že přípona je u druhého parametru volitelná). Pokud je první parametr zadán bez rozšíření, musíte být v odpovídajícím módu, aby bylo možno přejmenovat objekt (např. editování pouzdra, když chcete vyjmout opuzdro).

Příkaz REPLACE

 • Příkaz REPLACE už nemůže být použit s aktivní dopřednou/zpětnou anotací. To z důvodu zcela nového způsobu definování sady součástek s všemi variantami pouzder. K výběru jedné z definovaných variant pouzder použijte příkaz CHANGE PACKAGE, nebo použijte příkaz UPDATE k náhradě pouzdra jeho aktualizovanou verzí ze stejné knihovny.

Příkaz SET

 • Byly zrušeny  volby příkazu SET pro parametry Thermal a Annulus, stejně tak i pro data pro nepájivé (Solder Stop) a pájecí (Cream) masky. Tyto hodnoty se nyní nastavují v pravidlech návrhu (Design Rules).
 • Proměnné příkazu SET -  DRC_SHOW a DRC_COLOR jsou nyní zbytečné (postup při kontrolách (Design Rule Check) se nyní zobrazuje v postupovém pruhu).
 • Proměnná příkazu SET - MAX_ERROR_ZOOM je nyní zbytečná. Dialog ERRORS už není modální (zůstává "na vrchu" okna editoru) a zvětšování lze provádět obvyklým příkazem WINDOW nebo tlačítky.

Příkaz SHOW

 • Zvýrazněné objekty nyní zůstávají zvýrazněny i během následujících operací s oknem.
 • Zvýrazněné objekty v příkaze SHOW se dají "zhasnout" stiskem klávesy Esc.

Příkaz USE

 • Příkaz USE nyní zůstává pro použití především ve skriptových souborech.
 • Právě používané knihovny lze nyní pohodlně vybírat z ovládacího panelu (Control Panel).

CAM Processor (technologické výstupy)

 • CAM Processor už nepodporuje maticové tiskárny. Pro tisk na maticových tiskárnách použijte příkaz PRINT a tiskněte přes systémovou tiskárnu.
 • CAM Processor už netiskne jednotlivé listy. Pokud to potřebujete, použijte místo toho příkaz PRINT.
 • Volba příkazové řádky -I už není přístupná, protože CAM Processor lze nyní volně používat i ve Freeware verzi.
 • Výstup je nyní možný pouze do souborů. Pokud mají být data poslána na porty COM nebo LPT pod Windows, musí se použít UNC jménosouboru fronty připojené k tomuto portu.
 • Pokud se text "Section" v sekci  CAM Processoru  skládá z řetězce jako "Title: Descriptive text...", nápis "Title" se objeví na tlačítku sekce, zatímco text "Descriptive text..." bude viditelný pouze v poli "Section".
 • Úlohy CAM Processoru nyní mohou mít svůj popis.
 • Průměr osmiúhelníkových pájecích plošek v RS274-X se musí zvětšit 1.08239 krát aby se kompenzovala odlišná interpretace průměrů pájecích plošek v EAGLE a v RS274-X.
 • Spoje (wire) už nejsou v CAM Processoru zkracovány aby zůstaly vrtací dírky odkryté. Pouze zařízení, která mohou vymazávat body z výstupu mohou nyní nechat tato vrtací díry otevřené (nyní to mohou dělat pouze postscriptová zařízení "PS" a "EPS").
 • nové zařízení CAM Processoru  PS_INVERTED lze použít na vytvoření invertovaného postscriptového výstupu.

Parametr storage

 • Parametry zadané uživatelem se nyní ukládají v souboru "eaglerc". Když program startuje, parametry jsou přečteny (v daném pořadí) ze souborů
     prgdir/eaglerc         (Linux a Windows)
     /etc/eaglerc          (pouze Linux)
     $HOME/.eaglerc         (Linux)
     $HOME/eaglerc.usr       (Windows)
    
  kde prgdir znamená adresář který obsahuje programové soubory EAGLE. Pokud není definována proměnná prostředí HOME, použije se místo ní prgdir . Když program končí, právě platné hodnoty všech parametrů (pokud se některé z nich změnily) jsou zapsány do souboru eaglerc v adresáři HOME. V systému Linux je "$HOME" pro proměnnou prostředí HOME. Pod Windows "$HOME" je buď proměnná prostředí HOME (pokud je nastavena) nebo hodnota klíče registru Windows "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Personal", která obsahuje právě platné jméno adresáře "My Documents" (Dokumenty).
 • Soubor 'eagle.cfg' se už nadále nečte.
 • Přiřazení kláves příkazem ASSIGN jsou nyní uložena v parametrech definovaných uživatelem.

Volby příkazové řádky

 • Volby '-A' a '-T' jsou nyní zbytečné (údaje thermal a annulus jsou nyní definovány v pravidlech návrhu Design Rules).
 • Volby '-B' a '-M' jsou nyní zbytečné (údaje nepájivých masek a pájecích past jsou nyní nastaveny v pravidlech návrhu Design Rules).
 • Volba '-C' je nyní zbytečná protože CAM Processor už nepodporuje maticové tiskárny (všechny tisky probíhají přes příkaz PRINT).
 • Volby '-Z' a '-Y' jsou nyní zbytečné (vrtací symboly se nastavují v "Options/Set/Drill" a jsou uloženy s v souboru parametrů definovaných uživatelem "eaglerc").

Různé

 • Operační systémy DOS a OS/2 již nejsou  podporovány.
 • Z důvodu změny datové struktury souborů budete pravděpodobně žádáni zda provést kontroly ERC když natáhnete do verze 4 pár souborů deska/schéma vytvořený v předchozí verzi EAGLE.
 • Soubory z dřívějších verzí EAGLE mohou obsahovat knihovní objekty se stejnými jmény. To bylo způsobeno operacemi PASTE nebo ADD s modifikovanými součástkami nebo pouzdry. Verze 4 již toto více nepřipouští, a proto potřebuje vytvořit aktualizované soubory které tyto vícenásobné objekty se stejnými jmény neobsahují. Aby to bylo zajištěno, aktualizační rutina přidá znak '@' a číslo ke jménům takových knihovních objektů.
 • Editor knihoven může nyní upravovat součástky i symboly, dokonce i když uživatelova licence neobsahuje modul schémat.
 • Byly vypuštěny vícenásobné dotazy 'Save?' při ukládání desek a schémat provázaných dopřednou a zpětnou anotací.
 • Když je soubor změněn během aktualizace ze starší verze, v samostatném textovém okně se objeví výsledná zpráva o průběhu aktualizace.
   

  © 2001 CadSoft Computer GmbH  © Translation 2001 ELCAD v.o.s.  
 Poslední změna: hrabovsky@elcad.cz 20.2.2001